แผนกที่เปิดสอน

แผนกสามัญ-สัมพันธ์

แผนกช่างยนต์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)
 • แผนกช่างกลโรงงาน

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • แผนกช่างเชื่อม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)
 • แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • แผนกช่างก่อสร้าง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • แผนกช่างโยธา

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • แผนกเมคคาทรอนิกส์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • แผนกสถาปัตยกรรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ